Voorwoord

V.l.n.r.: drs. D. de Kruif RA RC RV (bestuurslid), drs. L.H.H.M. Demoulin (voorzitter Raad van Bestuur) en drs. M.S. Valentijn (bestuurslid).

Voorwoord

Covid-19 houdt het St. Antonius Ziekenhuis sinds 2020 in de greep. De pandemie heeft veel impact gehad. In de eerste plaats voor onze patiënten, maar ook voor onze medewerkers, medisch-specialisten en het ziekenhuis als geheel. Ook 2021 stond grotendeels in het teken van deze crisis. Waarbij twee grote golven aan coronapatiënten in het voorjaar en het najaar nieuwe uitdagingen met zich mee brachten. De druk op het personeel nam toe, met als gevolg een hoog ziekteverzuim.

Naast deze nooit eerder geziene druk op het ziekenhuis heeft Covid-19 ook mooie dingen gebracht. Zo werd het ziekenhuis slagvaardiger en was er meer samenhorigheid en aandacht voor elkaar. Covid-19 heeft ook geleid tot een versnelling van innovatie. Het jaaroverzicht 2021 illustreert dit treffend. We hebben met nog meer kracht en overtuiging gewerkt aan onze beleidsdoelstellingen rond waardegedreven zorg, het vernieuwend organiseren van onze zorg, specialisatie en samenwerking met derden, en het op de eerste plaats zetten van onze medewerkers.

In dit jaaroverzicht laten we zien hoe we de patiëntenzorg continu verbeteren. Als organisatie doen we dat steeds meer en beter op basis van de voor de patiënt relevante beoogde uitkomsten van zorg. Daarin zijn we koploper. De kennis die we daarover verwerven passen we steeds beter toe, en delen we ook met de rest van de wereld. We werken datagedreven en patiëntgericht.

Het jaar 2021 kende ups en downs. Het begon hoopvol met een breed vaccinatieprogramma, waarbij de kwetsbaren uit de samenleving en onze eigen medewerkers de kans kregen zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De veerkracht, daadkracht en inspirerende wijze waarop dit door velen uit de organisatie is mogelijk gemaakt is typerend voor onze medewerkers. Goede initiatieven die voortkwamen uit de eerste twee coronagolven zijn in 2021 gecontinueerd. Het aantal patiënten dat met thuismonitoring vervroegd het ziekenhuis kon verlaten is in 2021 verdubbeld en door intensieve samenwerking met andere zorgaanbieders in de keten is de ligduur in het ziekenhuis verkort en konden wij veel meer patiënten opvangen.

De samenwerking binnen Santeon helpt ons om onze zorg continu te verbeteren. Het leren van elkaar en van hoe andere ziekenhuizen soms dingen net wat anders doen, is hierbij het uitgangspunt. De kennis die we opdoen stellen we ook breed beschikbaar.

Regionale samenwerking is in 2021 verder geïntensiveerd en leidt tot de juiste zorg op de juiste plaats. In ROAZ verband vindt frequent afstemming plaats over de Covid-zorg, maar ook het gezamenlijk opleiden in de regio krijgt meer aandacht. Op het gebied van digitale zorg en gegevensuitwisseling is in de regio Midden Nederland de samenwerking geformaliseerd in Trijn.

Een goede ziekenhuisorganisatie leunt op goede ondersteunende processen. In juli 2021 ging ons nieuwe ERP-systeem (enterprise resource planning) live. Een belangrijke voorwaarde om doelmatig te kunnen blijven omgaan met middelen, faciliteiten en mensen.

We zijn trots op onze medewerkers die soms thuis, vaak op nieuwe afdelingen, of in wisselende teams telkens weer voor andere uitdagingen stonden. We hebben veel gevraagd van onze medewerkers. Maar hun enthousiasme helpt om waar nodig snel te schakelen, of nieuwe plannen om te zetten in concrete acties, met zichtbare resultaten voor onze zorg en het wetenschappelijk onderzoek. Eind september konden wij in een speciale week alle medewerkers en medisch specialisten in het zonnetje zetten en bedanken.

We kijken terug op een uitdagend jaar. En we blijven ons inspannen om de negatieve gevolgen van Covid zo snel mogelijk weg te nemen. We danken al onze medewerkers voor hun grote inzet en onze patiënten voor het vertrouwen in ons ziekenhuis. Luc Demoulin Monique Valentijn Dirk de Kruif