BESTUUR

Het St. Antonius Ziekenhuis wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht, de Medische Staf en de Ondernemingsraad zijn nauw betrokken bij het beleid en de besturing van het ziekenhuis. Ook de Verpleegkundige Adviesraad en de Cliëntenraad worden vaak om advies gevraagd en betrokken bij belangrijke beslissingen.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van het ziekenhuis. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestaat uit bestuursleden met elk een eigen aandachtsgebied, dat op hoofdlijnen te verdelen is in: • Strategie en externe contacten • Patiëntenzorg (direct of indirect) en Kwaliteit en Veiligheid • Financiën, ICT & diagnostiek De Raad van Bestuur wordt in 2021 gevormd door Luc H.H.M. Demoulin (voorzitter), Dirk de Kruif en Monique S. Valentijn.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het realiseren van de doelstellingen van het St. Antonius Ziekenhuis, het beleid van de Raad van Bestuur, het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De Raad van Toezicht adviseert de Raad van Bestuur als zij dit vanuit haar taak gewenst acht. De Raad van Toezicht vervult om deze reden een toezichtrol, een advies- en klankbordfunctie en een werkgeversrol.

Medische staf

De Medische Staf van het St. Antonius Ziekenhuis is georganiseerd in de Vereniging Medische Staf (VMS), het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD).

Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf

Het St. Antonius Ziekenhuis maakt afspraken met het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf over de medische diensten die het, met haar circa 250 medisch specialisten, levert aan het ziekenhuis. Deze afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Kern van de overeenkomst is dat de Coöperatie medische zorg- en dienstverlening levert aan het ziekenhuis, zodat het kan voldoen aan de wettelijke verplichting om verantwoorde zorg te verlenen en de contractuele verplichtingen jegens zorgverzekeraars en patiënten kan nakomen met in achtneming van de eigen professionele verantwoordelijkheid van de specialist. In 2021 is de Samenwerkingsovereenkomst, net als in 2020, als gevolg van Covid aangepast aan de landelijke ‘garantieregeling’ tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Vereniging Medische Staf

De Vereniging Medische Staf (VMS) fungeert als forum voor alle medisch specialisten die in het St. Antonius Ziekenhuis werken. Binnen de VMS wordt een bestuur Medische Staf aangewezen die de medische staf vertegenwoordigt in aangelegenheden als kwaliteit, veiligheid, de strategie van het ziekenhuis en de bedrijfsvoering. De VMS adviseert de Raad van Bestuur onder andere over het strategisch beleid van het ziekenhuis, de ontwikkeling van nieuwe specialismen en werkgebieden, de toelating en aanstelling van nieuwe specialisten in het ziekenhuis, belangrijke bouwkundige voorzieningen of aanschaf van apparatuur in het ziekenhuis en overeenkomsten met andere ziekenhuizen, instellingen of samenwerkingsverbanden.

Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband

In 2017 is de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband St. Antonius Ziekenhuis (VMSD) opgericht. Dit is het vertegenwoordigend orgaan van leden van de medische staf die in dienstverband zijn. De VMSD behartigt de belangen van haar leden bij onder andere de Raad van Bestuur en het Stafbestuur.

Advies & Medezeggenschap

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is het medezeggenschapsorgaan voor alle medewerkers. De OR adviseert de Raad van Bestuur onder andere over medewerkersbeleid, strategisch beleid, belangrijke bouwkundige voorzieningen en grote investeringen van het ziekenhuis.

Cliëntenraad

In de zorg waar de patiënt centraal staat, is patiëntparticipatie van onmisbare waarde voor de kwaliteit van de zorg. Het St. Antonius omarmt dit. Het ziekenhuis betrekt een vertegenwoordiging van patiënten bij belangrijke beslissingen en luistert naar hun wensen. Naast het betrekken van patiënten op individueel niveau, via het patiëntpanel en (landelijke) patiëntorganisaties, heeft het ziekenhuis een Cliëntenraad.

Verpleegkundige Adviesraad

Ook voor de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) stond het jaar 2021 opnieuw in het teken van de Covid-pandemie.