Profiel

In 1910 startten vijf ambitieuze artsen en de Zusters van Liefde het St. Antonius Ziekenhuis. Een unieke combinatie van mensgerichtheid en innovatiedrang heeft door de jaren heen geleid tot een ambitieus topklinisch opleidingsziekenhuis met inmiddels zes vestigingen in Midden-Nederland.

Hart-, vaat- en longziekten en kanker

We bieden algemene zorg en zijn daarnaast gespecialiseerd in hart- en vaatziekten, longaandoeningen en de behandeling van kanker. Hiervoor verwijzen regionale en landelijke ziekenhuizen patiënten naar ons ziekenhuis.

Het St. Antonius Kankercentrum behandelt jaarlijks meer dan 3.000 nieuwe patiënten. Het Kankercentrum is daarmee de grootste behandelaar van kanker in de regio Midden-Nederland. Naast het in stand houden van de oncologische diagnostiek en behandeling in coronatijd is in 2021 veel aandacht besteed aan het bestendigen van verschillende samenwerkingen, zoals de RAKU-samenwerking en het regionaal netwerk Oncomid met het UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum, Diakonessenhuis, Rivierenland Tiel, Tergooi, en het ziekenhuis Gelderse Vallei. Op locatie Utrecht is dit jaar de Antonius Lounge geopend voor patiënten en bezoekers van het Kankercentrum en het Buddyhuis. Zij kunnen elkaar daar in huiselijke sfeer ontmoeten, opgevangen worden na een emotioneel gesprek of in alle rust wachten op een spannende uitslag.

Het St. Antonius Hartcentrum behoort tot de grootste hartcentra van Nederland en past innovaties veelal als (een van de) eerste in het land toe. Ook in 2021 heeft het Hartcentrum sterk ingezet op het opleiden van nieuwe medewerkers en het verder vergroten van de doelmatigheid van hoe de zorg geleverd wordt, met als doel om in een krappe arbeidsmarkt aan de (stijgende) zorgvraag te kunnen voldoen. Inhoudelijk heeft de focus met name gelegen op het doorontwikkelen en breder toegankelijk maken van de minimaal-invasieve behandelingen van structureel hartlijden en hartritmestoornissen.

Het St. Antonius Longcentrum is nationaal en internationaal erkend als expertisecentrum voor interstitiële longziekten (ILD), zoals sarcoïdose en longfibrose en ultrazeldzame aandoeningen zoals lymfangioleiomyomatose (LAM) en pulmonale alveolaire proteinose (PAP). Het centrum kent een lange historie in zorg, onderzoek en onderwijs voor deze aandoeningen en fungeert als landelijk tertiair verwijscentrum voor diagnose en behandeling van ILD en pulmonale vaatpathologie (PV). Het Longcentrum voert zowel zelf geïnitieerd als gesponsord onderzoek uit en participeert/leidt nationale en internationale netwerken voor zorg, onderzoek en onderwijs voor deze ziekten.

Het Longcentrum herbergt een van de grootste ILD biobanken ter wereld, waar kostbaar biologisch materiaal opgeslagen is van patiënten met interstitiële longziekten (ILD). Van onschatbare waarde voor wetenschappelijk onderzoek van het ILD Expertisecentrum.

Onderzoek en onderwijs

De St. Antonius Academie stelt medewerkers in staat om middels een divers aanbod van opleidingen en trainingen competenties die nodig zijn voor het verlenen van topzorg te verwerven en zich persoonlijk te blijven ontwikkelen. Daarnaast biedt de Academie ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek.

Studenten komen in een innovatieve en aantrekkelijke leer- en werkomgeving terecht. Aandacht voor het leerklimaat en het leren in de praktijk staan voorop. Een goed en veilig leerklimaat is essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe zorgprofessionals, maar ook voor hun opleiders. Binnen de Centrale Opleidings Commissie (COC) is een specifieke portefeuille gericht op de verbetering van het leerklimaat A(N)IOS aangesteld.

Om zorgprofessionals op te leiden tot het verlenen van toekomstbestendige zorg heeft een herijking van de BBL-opleiding tot verpleegkundige plaatsgevonden. Op basis van de uitkomsten vindt een herziening plaats met als doel een vernieuwde opleiding te realiseren die is vormgegeven volgens de meest recente inzichten op het gebied van leren en opleiden.

Voor de CZO-erkende opleidingen binnen het acute cluster van de verpleegkundige vervolgopleidingen is een nieuw flexibel opleidingsstelsel ontwikkeld dat gebaseerd is op Entrustable Professional Activities (EPA’s).

Om medewerkers bekwaam te houden in reanimatievaardigheden is gestart met de pilot Resuscitation Quality Improvement (RQI). Onderzocht wordt of korte en regelmatige reanimatieoefeningen leiden tot betere vaardigheden.

Extra aandacht is besteed aan het veilig voelen tijdens het werk. Medewerkers zijn ondersteund bij het zelfredzaam zijn bij ongewenst gedrag door trainingen Grenzeloze zorg – Zorg voor eigen grenzen.

Om de thema’s uit het meerjarenbeleidsplan vorm te kunnen geven moeten medewerkers bezitten over een aantal basiscompetenties. Deze zijn uitgedacht en uitgewerkt in het Strategisch opleidingsplan 2022-2024. Het gaat hierbij om persoonlijk en professioneel leiderschap, een onderzoekende houding, digitale vaardigheden en gastvrij & klantgericht.

Op het gebied van onderzoek is voor het eerst een ziekenhuisbrede visie op wetenschap vastgesteld. Verpleegkundig en paramedisch onderzoek heeft hierin een stevige plek. Dit heeft mede geleid tot het vaststellen van de functie van verpleegkundig onderzoeker.

Onze missie

Onze kernwaarden

Samen • Betrokken • Continu verbeterenInnovatief

Organisatie van het ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed pakket aan medisch-specialistische zorg. Onze ambitie is het verlenen van de beste medische en verpleegkundige zorg en service. Samen met onderzoek en opleiding zijn dit onze belangrijkste activiteiten. We werken in het St. Antonius vanuit de missie ‘Samen zorgen voor kwaliteit van leven’ en de kernwaarden samen, betrokken, innovatief en continu verbeteren.

In het ziekenhuis werken ruim 6.100 medewerkers, waarvan 1.938 verpleegkundigen, 367 medisch specialisten en 499 vrijwilligers. Vrijwel alle specialismen zijn in ons ziekenhuis vertegenwoordigd. Het St. Antonius Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis dat lid is van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Het St. Antonius Ziekenhuis maakt daarnaast onderdeel uit van Santeon. Binnen Santeon werken zeven topklinische ziekenhuizen samen met als doel de medische zorg continu te verbeteren.

Het St. Antonius Ziekenhuis is met name werkzaam in de regio’s Utrecht, Nieuwegein en Woerden. Binnen dit werkgebied liepen in 2021 meerdere samenwerkingsinitiatieven.